Doživite Svetu Nedelju

Spomenik parkovne arhitekture - park u Nedešćini

Od prirodne baštine na području općine Sveta Nedelja registriran je jedan zaštićeni dio prirode - Spomenik parkovne arhitekture - park u Nedešćini proglašen 1974. godine na površini od 2 ha, koji se nalazi oko nekadašnje vile Furlani, a današnjeg Doma za odrasle osobe “Sv. Nedelja”.

Biljni inventar parka danas je prilično zapušten, javlja se spontana vegetacija, ali nekoliko vrsta drveća koje se nalaze u parku čine ga interesantnim i jedinstvenim hortikulturnim objektom u Istri: grčka jela (Abies pinsapo), libanonski cedar (Cedrus libani), paulonija (Paulownia tomentosa), čempres (Cupressus sempervirens), bagrem (Robinia pseudacacia), divlji kesten (Aesculus hippocastanum), crni bor (Pinus nigra), judino drvo (Cercis siliquastrum), brijest (Ulmus), tisa (Taxus baccata), bijela topola ( Populus alba), bjelograb (Carpinus orientalis), crni grab (Ostrya carpinifolia), platana (Platanus orientalis), lovor (Laurus nobilis), te hrast medunac (Quercus pubescens).

Prikaži