ISTRA INFO COVID-19 X  

O nama

O nama

Turistička zajednica Istarske županije (osnovana 1994) je javna neprofitna organizacija osnovana temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma za područje Istarske županije, čiji su članovi turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja koje su osnovane na području Istarske županije. Turistička zajednica Istarske županije bavi se unapređenjem općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda i razvijanja svijesti o važnosti i učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja zajednice, a osobito zaštite okoliša. Prava i obveze Turističke zajednice Istarske županije utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom. U cilju poticanja i iniciranja razvoja i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranja razvoja novih turističkih proizvoda, promicanja turističkih proizvoda destinacije, razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja na području Istarske županije.

Zadaće regionalne turističke zajednice
(Članak 38. Zakona o turističkim zajednicama)

(1) Zadaće regionalne turističke zajednice, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Strateško planiranje i razvoj
1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma
1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma
1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica
1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma
1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije
1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda
1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama
1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.

2. Upravljanje sustavom turizma
2.1. upravljanje kvalitetom - utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije
2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji
2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije
2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

3. Informacije i istraživanja
3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji
3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije
3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja
3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.

4. Marketing
4.1. odnosi s javnošću
4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica
4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini
4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Regionalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice.
(3) Regionalne turističke zajednice surađuju s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i mogu biti članovi međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

» Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
[Ministarstvo turizma i sporta RH]

Turistička zajednica Istarske županije koordinira i nadzire rad 32 turističke zajednice gradova, općina i mjesta na području Istarske županije.

Tijela Turističke zajednice Istarske županije su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik. Dužnost predsjednika obnaša župan Boris Miletić. Direktor Ureda Turističke zajednice Istarske županije je Denis Ivošević.

Turistička zajednica Istarske županije djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: boravišne pristojbe, članarine, proračuna i ostalih izvora. Stručna služba Turističke zajednice Istarske županije je Ured sa sjedištem u Poreču, Pionirska 1a, koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće turističke zajednice.  


Turistička zajednica Istre
Pionirska 1a, HR-52440 Poreč-Parenzo, Hrvatska
OIB: 10163106072, VAT ID: HR10163106072 
Tel. + 385 (0)52 452 797
Fax. + 385 (0)52 452 796
Email: info@istra.hr www.instagram.com/visitistria
www.facebook.com/VisitIstria
www.youtube.com/Visitistria
www.istra.com / www.istra.hr

Prikaži