O nama

O nama

Turistička zajednica Istarske županije (osnovana 1994) je javna neprofitna organizacija osnovana temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma za područje Istarske županije, čiji su članovi turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja koje su osnovane na području Istarske županije. Turistička zajednica Istarske županije bavi se unapređenjem općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda i razvijanja svijesti o važnosti i učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja zajednice, a osobito zaštite okoliša. Prava i obveze Turističke zajednice Istarske županije utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom. U cilju poticanja i iniciranja razvoja i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranja razvoja novih turističkih proizvoda, promicanja turističkih proizvoda destinacije, razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja na području Istarske županije.

Turistička zajednica Istarske županije obavlja sljedeće poslove i zadaće:

 • promoviranje turističke destinacije na razini Istarske županije samostalno i putem udruženog oglašavanja;
 • organiziranje promotivnih aktivnosti samostalno ili u suradnji sa sustavom turističkih zajednica, organiziranje nastupa na turističkim sajmovima u zemlji i inozemstvu, organiziranje prijema studijskih grupa, novinara i ostalih djelatnika iz područja turizma iz zemlje i inozemstva, organiziranje PR aktivnosti u domaćim i stranim medijima, promicanje turističkog imidža Županije putem elektroničkih i tiskanih medija;
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije;
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na razini Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnoj razini;
 • izrada strategije razvoja turizma na razini Županije;
 • suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama iz javnog i privatnog sektora koje su neposredno i posredno uključene u turistički promet Županije u cilju realizacije zajedničkih projekata od općeg interesa; promocija turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom;  obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.);
 • poticanje, koordinacija i ustrojavanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih priredba i događanja (manifestacija) značajnih za cijelu Županiju;
 • pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena;
 • koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Istarske županije;
 • sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma;
 • donošenje strateškog marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma;
 • poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala te turističke ponude Istarske županije, prikupljanje te tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršavanja postavljenih ciljeva i zadaća; obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom te izrada stručnih publikacija i drugog informativnog materijala te objava komercijalnih oglasa na istima;
 • izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Zajednice;
 • ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici;
 • objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju;
 • obavljanje i drugih poslova i zadaća od javnog interesa koji nisu u suprotnosti s Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) ili drugim propisom.

Turistička zajednica Istarske županije koordinira i nadzire rad 32 turističke zajednice gradova, općina i mjesta na području Istarske županije.

Tijela Turističke zajednice Istarske županije su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik. Dužnost predsjednika obnaša župan Istarske županije Valter Flego. Direktor Ureda Turističke zajednice Istarske županije je Denis Ivošević.

Turistička zajednica Istarske žuapnije djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: boravišne pristojbe, članarine, proračuna i ostalih izvora. Stručna služba Turističke zajednice Istarske županije je Ured sa sjedištem u Poreču, Pionirska 1a,  koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće turističke zajednice.  

 

Prikaži