O nama

O nama

Turistička zajednica Istarske županije je javna neprofitna organizacija osnovana temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Za područje Istarske županije osniva se regionalna Turistička zajednica Istarske županije, čiji su članovi turističke zajednice općina i gradova koje su, kao lokalne zajednice, osnovane za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije.

Turistička zajednica Istarske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno vezanu s turizmom na način da upravlja destinacijom na razini Istarske županije.

Turistička zajednica  Istarske županije upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji vodi ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), pod upisnim brojem 12 temeljem rješenja, KLASA: UP/I-334-03/10-02/137, URBROJ: 529-05-10-3, od 19. srpnja 2010. godine.

Naziv Zajednice: Turistička zajednica Istarske županije
Skraćeni naziv: TZ Istarske županije
Sjedište: Poreč-Parenzo

Zajednicom upravljaju njezini članovi na način da je svaka turistička zajednica zastupljena s najmanje jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika pojedine turističke zajednice ovisi o turističkom značenju područja za koje je osnovana, a utvrđuje se razmjerno visini udjela turističke zajednice u prihodima Turističke zajednice Istarske županije. 

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: turistički ured).  

U cilju:
a) razvoja i marketinga Istarske županije kroz koordinaciju ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda, financiranje, donošenje i provedba odluka) u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma, 

b) osiguravanja cjelovitije zastupljenosti specifičnih destinacijskih interesa kroz jačanje regionalne inicijative i povezivanje dionika u Istarskoj županiji radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda te

c) poboljšanja uvjeta boravka turista u Istarskoj županiji te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističke resursne osnove Istarske županije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja na području Istarske županije,

Zajednica, kao regionalna destinacijska menadžment organizacija, obavlja sljedeće poslove i zadaće:

1. Strateško planiranje i razvoj
1.1. sudjeluje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma
1.2. donosi strateški marketinški plan za područje Istarske županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma
1.3. sudjeluje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica
1.4. sudjeluje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini Istarske županije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma
1.5. koordinira i komunicira s dionicima privatnog i javnog sektora Istarske županije
1.6. surađuje s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda
1.7. prati i podupire kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama
1.8. pokreće i upravlja inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda Istarske županije;

2. Upravljanje sustavom turizma
2.1. upravlja kvalitetom – utvrđuje norme, kriterije i oznake kvalitete turističkih proizvoda na nivou Istarske županije
2.2. upravlja javnom turističkom infrastrukturom
2.3. provodi javne natječaje za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u Istarskoj županiji
2.4. provodi edukacije i podiže kompetencije zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području Istarske županije
2.5. nadzire i koordinira lokalne turističke zajednice;

3. Informacije i istraživanja
3.1. uspostavlja detaljnu turističku statistiku Istarske županije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji
3.2. sudjeluje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području Istarske županije
3.3. provodi istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja
3.4. uspostavlja sustave poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini Istarske županije.

4. Marketing
4.1. vodi odnose s javnošću
4.2. stvara, održava i redovito kreira sadržaje na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
4.3. definira smjernica i standarde za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica
4.4. uspostavlja marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
4.5. provodi aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
4.6. koordinira i provedi udruženo oglašavanja na razini Istarske županije
4.7. obavlja i druge poslove propisane Zakonom ili drugim propisom.


Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice. Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.  

Tijela Zajednice su: Skupština Zajednice, Turističko vijeće i Predsjednik Zajednice. Dužnost predsjednika obnaša župan Boris Miletić. Direktor Ureda Turističke zajednice Istarske županije je Denis Ivošević.  

Turistička zajednica Istarske županije djeluje na temelju Godišnjeg programa rada kojeg donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, turističke članarine, proračuna, EU projekata i ostalih izvora. Stručna služba Turističke zajednice Istarske županije je Ured sa sjedištem u Poreču, Pionirska 1a, koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće turističke zajednice.  


TZ Istarske županije
Pionirska 1a, HR-52440 Poreč-Parenzo, Hrvatska
OIB: 10163106072, VAT ID: HR10163106072 
Tel: + 385 (0)52 452 797; Fax: + 385 (0)52 452 796; Email: info@istra.hr
Facebook VisitIstria | Instagram @visitistria | YouTube.com/Visitistria
www.istra.com | www.istra.hr  


[Siječanj 2022.] 

Prikaži