Kakvoća mora

Kakvoća mora

Istra i njeni žitelji oduvijek su orijentirani na more budući da je obalna linija dugačka 469,5 kilometara. More koje s tri strane oplakuje istarske obale poznato je danas kao jedno od najljepših i najčišćih na svijetu.


Početkom svibnja svake godine započinje redovito ispitivanje kakvoće mora na hrvatskim plažama. Ispitivanja se vrše svakih 15 dana, a rezultati redovito objavljuju. U Istri se more uzorkuje na 203 plaže, a dosadašnje su analize pokazale da je more visoke kakvoće.

Temeljem višegodišnjeg iskustva ispitivanja sanitarne kakvoće mora na plažama, uvedeni su interni kriteriji za ocjenu mora prema kojima se more ocjenjuje u četiri vrste, koje se obilježavaju sa četiri boje: more visoke kakvoće (plava boja), more podobno za kupanje (zelena boja), umjereno onečišćeno more (žuta boja) i jače onečišćeno more (crvena boja). Ovi su kriteriji uvedeni upravo s ciljem da se izdvoje i istaknu područja s vrlo čistim morem.

Pri ocjenjivanju važni su izgled mora, prozirnost, otpadne tvari, mineralne masnoće, a u obzir se uzimaju i pH vrijednost te temperatura. Kakvoća mora na plažama na cijelom jadranskom obalnom i otočnom prostoru prati se od 1988. godine.

Rezultate mjerenja kakvoće mora na istarskim plažama možete pratiti na slijedećim stranicama:
» Mjerenje kakvoće mora

Prikaži