Ranokršćanski spomenici

Crkva Sv. Andrije u Betigi


Betiga je naselje nedaleko Barbarige, a bila je gusto naseljena od antike pa sve do ranoga srednjeg vijeka, o čemu svjedoče brojni ostaci, a u okolici su i neistražene pretpovijesne gomile.

Svakako su najzanimljiviji arheološki obrisi samostana Svetog Andrije, samo kilometar zapadno od naselja, čiji je kompleks u potpunosti istražen. Sačuvana je trolisna kapela s početka 5. stoljeća koja je bila raščlanjena lezenama i gdje se još uvijek može vidjeti višebojni podni mozaik. Kapela već u prvoj polovici istoga stoljeća postaje oltarni prostor ugrađen u trobrodnu baziliku.

Od bazilike je do danas sačuvan dio mozaika, dok se u drugoj polovici 5. stoljeća crkvi pridodaje i samostan čije su zgrade s tri strane okruživale vodospremu. No dogradnje se i dalje odvijaju pa dva stoljeća kasnije dodana je krstionica, a u 8. stoljeću i grobna kapela. Iz crkve Sv. Andrije očuvao se i dio predromaničkog kamenog namještaja iz 11. stoljeća. Kompleks crkve i samostana napušten je u 13. stoljeću i od tada polako propada.

Crkva Sv. Andrije u Betigi
Crkva Sv. Andrije u Betigi

Eufrazijeva bazilika

Crkva sv. Sofije u Dvigradu

Crkva i samostan Sv. Marije Velike

Sv. Marija Formoza

Dvoranske bazilike u Nezakciju

Prikaži