Geološko paleontološki lokaliteti

Cava di Monfiorenzo


Kamenolom Fantazija poznat i pod imenom Cava di Monfiorenzo, nalazi se u blizini Rovinja i površine je četiri hektara. Od 1986. godine geološki je spomenik prirode zbog činjenice da lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta.

Stijene iz kamenoloma Cava di Monfiorenzo služe za znanstveno objašnjenje postanka sličnih stijena u svijetu, jer one sadrže samo neke, a ne sve dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka kao kamenolom pokraj Rovinja. Naime, tijekom mezozoika Istra je bila dio Jadranske karbonatne platforme gdje su se u plitkom i toplom moru taložile karbonatne stijene. Na prijelazu iz jure u kredu dolazi do globalnog sniženja morske razine te stoga na području platforme dolazi do isparavanja, stvaranja pukotina u talogu i do dolomitizacije vapnenaca.

U kamenolomu su vidljivi slojevi genetski različitih tipova dolomita s očuvanim detaljima teksture, koji ukazuju na procese djelatnosti modrozelenih algi, okamenjivanja šupljinica nastalih truljenjem algi, oscilacija morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaženja taloga morskom vodom i njegova isušivanja. Upravo je zbog toga Fantazija, odnosno Cava di Monfiorenzo, standard za sva ostala nalazišta stijena takvog tipa postanka.

T: +385 (0)52 351 520
info@natura-histrica.hr
www.natura-histrica.hr

Cava di Monfiorenzo
Cava di Monfiorenzo
Cava di Monfiorenzo
Cava di Monfiorenzo
Cava di Monfiorenzo

Nacionalni park Brijuni

Jama-Grotta Baredine

Rt Kamenjak

Staza Vela draga - Učka

Datule

Prikaži