Rimska ostavština

Rimski raster ulica


Današnji Poreč, a nekadašnji Parentium kao i većina antičkih rimskih gradova ima pravilan, ortogonalni raster ulica koji je u porečkom slučaju sačuvan sve do danas.

Svi planirani rimski gradovi imali su pravilne ortogonalne rastere ulica, odnosno sve su se ulice sjekle pod pravim kutom tvoreći blokove pravokutnog tlocrta. Poreč, antički Parentium, sačuvao je svoj antički raster ulica, a upravo je žila kucavica grada Dekumanova, nekadašnja glavna rimska ulica Decumanus Maximus. Glavna poprečna ulica zvala se Cardo Maximus, a analogno tome, sve ostale ulice zvale su se kardima i dekumanima. U Poreču su dekumane one koje idu po dužoj strani poluotoka, s istoka na zapad, dok one iz smjera sjever-jug su karde. 

Takav se raspored ulica protezao i na zemljište uokolo grada, koje mu pripada tvoreći gradski ager. Raspored oba rastera trebao bi se poklapati, no budući da je Poreč smješten na poluotoku to se samo djelomično moglo ostvariti.

Rimski raster ulica
Rimski raster ulica
Rimski raster ulica

Arheloško nalazište Lorun (Loron)

Arena

Lokalitet Vižula

Betiga

Mozaik kažnjavanja Dirke

Prikaži